Reglement Studio on Stage

Inschrijving
 • Aanmelding voor of opzegging van een cursus kan alleen schriftelijk en ondertekend gebeuren.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Deelname is afhankelijk van het aantal deelnemers dat nodig is voor de productie en stemsoort. Cursisten die al deelnemen hebben voorrang.
 • De duur van de cursus is afhankelijk van het soort cursus. Eventuele wijzigingen worden met de cursisten besproken.
 • Bij onvoldoende deelname behoudt Studio on Stage zich het recht voor een cursus te annuleren.

Financiën
 • Betaling geschiedt voor de duur van de cursus. Bij voortijdig verlaten van de cursus wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht, tenzij de cursist in overleg met de leiding stopt op medische grond of door zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.
 • Mocht een cursus door onvoorziene omstandigheden tussentijds worden aangepast, dan wordt de hoogte van het cursusgeld aangepast aan de nieuwe situatie.
 • Restitutie van (een deel van) het cursusgeld wordt slechts verleend voor cursussen die Studio on Stage (eventueel tussentijds) annuleert. 
 • Bij het berekenen van de hoogte van het cursusgeld is rekening gehouden met het feit dat er in de zomervakantie geen lessen gepland kunnen worden. Wanneer het totale cursusgeld onderverdeeld is in maandelijkse termijnen moet ook tijdens de zomerperiode betaald worden.
 • Het cursusgeld wordt door Studio on Stage via automatische incasso geïnd. De cursist ondertekent hiervoor een machtiging op de eerste cursusdag.
 • Wanneer de bank de automatische incasso van het cursusgeld weigert (bijvoorbeeld vanwege saldotekort), wordt de geweigerde incasso bij de volgende incassoronde tegelijk met de reguliere incasso ingediend. 
 • Aan het volgen van workshops zang en/of dans, indien deze tijdens de cursus door Studio on Stage worden georganiseerd, zijn extra kosten verbonden.
 • Andere extra kosten tijdens de cursus zijn de aanschaf van bladmuziek, de door Studio on Stage verzorgde lunch tijdens de repetitieweekeinden en het eten in het theater.
 • Voor de kaartverkoop van de voorstellingen in het theater zijn alle cursisten verantwoordelijk. De cursist verplicht zich dan ook tot de verkoop van de kaarten. Deze verplichting wordt gelijkwaardig over alle cursisten verdeeld.
 • Bij Studio on Stage zijn we afhankelijk van donaties en giften. Er wordt van iedere cursist verwacht dat hij/zij zich inspant om donateurs en/of sponsors te werven. Kijk hier voor meer informatie.

Repetities
 • Bij deelname aan een cursus hoort ook het deelnemen aan uitvoeringen en optredens die door Studio on Stage worden georganiseerd. De aard en data van deze uitvoeringen worden zo snel mogelijk aan de cursisten bekendgemaakt.
 • Wijzigingen in het repetitierooster worden zoveel mogelijk in overleg met de cursisten bepaald. Hier geldt uiteindelijk de grootste gemene deler.
 • Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij de repetities bijwoont. Bij regelmatige absentie kan de leiding overgaan tot het nemen van maatregelen om de voortgang van de cursus te waarborgen. Dit geldt ook voor de repetitieweekeinden.
 • De cursist is verplicht de kledingrepetities en de generale repetitie bij te wonen. Alleen in overleg met de leiding kan bij hoge uitzondering van deze regel afgeweken worden.
 • Indien de cursist, door ziekte of een andere onoverkomelijke reden, een repetitie niet kan bijwonen dan is hij/zij verplicht zich via e-mail af te melden in verband met de planning van de lessen.

Gedrag
 • Binnen Studio on Stage gaan we op een respectvolle wijze met elkaar om.
 • De cursisten zijn verantwoordelijk met en voor elkaar.
 • Tijdens generale repetities en uitvoeringen (en zelfs tijdens de reguliere repetities) zijn mensen (extra) kwetsbaar als het gaat om opmerkingen over zichzelf en hun prestaties. Respectvol omgaan met elkaar houdt in dat de cursist zich op die tijden onthoudt van kritiek of anderszins negatieve uitlatingen (tegen)over mede-cursisten.
 • Tijdens de repetities is het gebruik van mobiele telefoons storend voor de leiding en de medecursisten. Telefoons moeten tijdens repetities in de 'stille' stand worden gezet of worden uitgeschakeld.
 • Het filmen of fotograferen en het plaatsen van foto's of films van (mede)-SoS-cursisten op sociale media is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van zowel medecursist(en) als SoS-leiding.

Algemeen
 • Studio on Stage is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van cursisten en/of derden, noch voor letsel van cursisten en/of derden.
 • Studio on Stage behoudt het gebruikersrecht van de muziek van cursussen die door Studio on Stage gegeven worden en zijn.
 • De kleding voor de shows wordt grotendeels door Studio on Stage verzorgd. De cursist zorgt zelf voor zwarte basiskleding. Dit betekent zwarte lange broek, zwart shirt met lange mouwen, zwarte kousen/sokken en zwarte schoenen.
 • De cursist draagt tijdens de shows geen sieraden (trouwring uitgezonderd).
 • Beeld- en geluidsmateriaal opgenomen tijdens de repetities of de shows mag door Studio on Stage voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.